5-5-2021
Als koepel van vrouwenverenigingen streeft de Vrouwenraad naar een politieke, sociale en economische gelijkheid. Vrouwen en mannen moeten gelijke mogelijkheden hebben om de maatschappij en hun eigen leven vorm te geven met oog voor duurzame ontwikkeling. De doelstelling is om een samenleving te creëren waarin sekse en gender niet langer een ordeningsmechanisme zijn en waarin mensen niet langer geconfronteerd worden met achterstellingsmechanismen, stereotypering en ongelijke kansen. Om deze intenties en principes te kunnen realiseren is de Vrouwenraad op zoek naar een voltijdse beleidsmedewerker armoede-welzijn-gelijke kansen. directeur (m/v/x).
4-5-2021
De Europese Unie ligt aan de basis van vele wetgevende en andere beleidsinitiatieven in België en Vlaanderen. In deze tweede 'Gendernieuws uit Europa' 2021 vindt u informatie over initiatieven van de EU Commissie zoals: het voorstel van Richtlijn over loontransparantie, het Actieplan over de uitvoering de Europese Pijler van Sociale Rechten, de nieuwe strategie om de mensenhandel te bestrijden, het genderactieplan (GAP III) voor het EU buitenlands beleid en de gemeenschappelijke Verklaring (Raad, Commissie, Parlement) over de conferentie over de toekomst van de Europese Unie.
22-4-2021
Een breed collectief van verenigingen, vakbonden, mutualiteiten en ondernemersorganisaties roept op om de Inkomensgarantie voor Ouderen (IGO) grondig te hervormen. De coalitie vraagt om het hele controlesysteem te herzien en een substantiële verhoging van de toelage zelf.
8-4-2021
De 65ste zitting van de CSW vond plaats van 15 tot 26 maart 2021. Het prioritaire thema was “de volledige en doeltreffende deelname van vrouwen aan besluitvorming in het publieke leven, evenals de uitbanning van geweld voor het bereiken van gendergelijkheid en empowerment van alle vrouwen en meisjes.”
7-4-2021
Meerdere internationale verdragen erkennen het recht op adequate huisvesting, zoals het VN-Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, het kernverdrag uit 1966 voor het recht op kwaliteitsvolle huisvesting. Dit recht staat niet op zichzelf, maar hangt samen met andere mensenrechten.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief

* verplicht