Federaal Gelijkekansenbeleid
Op deze pagina vindt u meer informatie over het federaal Gelijkekansenbeleid.

Federale actoren voor het gelijkekansenbeleid

In de federale regering is Sarah Schlitz Staatssecretaris voor Gendergelijkheid en Kansengelijkheid, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit.

Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) is de federale overheidsinstelling die de gelijkheid van vrouwen en mannen wil beschermen en bevorderen en elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op basis van geslacht bestrijden. Het IGVM werkt rond diverse actiedomeinen op gebied van gendergelijkheid in het kader van zijn wettelijke opdrachten.

Het Adviescomité voor de Maatschappelijke emancipatie is een raadgevend comité van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan dat op verzoek of op eigen initiatief adviezen kan opstellen, onderzoeken uitvoeren, maatregelen voorstellen, voorlichting en informatie verschaffen inzake gelijke kansenbeleid. De Vrouwenraad neemt een bestuursfunctie op in deze Raad.

De Adviesraad Gender en Ontwikkeling (ARGO) wil de regering adviseren en bijdragen aan een betere integratie van gender in het Belgische ontwikkelingsbeleid en in de standpunten die België inneemt op het internationale niveau. De federale adviesraad brengt de expertise samen van de academische wereld, de Vrouwenraden, ngo's en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. De Vrouwenraad is vertegenwoordigd in het bestuur van ARGO.

Het Platform BE Gender groepeert diverse organisaties uit het maatschappelijk middenveld - ngo's, vakbonden, universiteiten en vrouwenorganisaties -  en wordt gecoördineerd door 11.11.11. Samen werken zij briefings, voorstellen, standpunten en analyses uit over gender en ontwikkeling. BE-Gender wil daarmee de beleidsmakers politiek beïnvloeden en zoekt daarvoor ook samenwerking met andere netwerken die lokaal, nationaal of internationaal actief zijn op vlak van gender en ontwikkeling.

Gender mainstreaming strategie

Op 12 januari 2007 heeft België de wet gender mainstreaming aangenomen om de gelijkheid tussen vrouwen en mannen te bevorderen door de genderdimensie te integreren in de Belgische federale beleidslijnen en structuren. Gender mainstreaming is een wettelijke verplichting.

Het Instituut voor de Gelijkheid van vrouwen en mannen geeft op zijn website meer uitleg over het doel, de wetgeving en de toepassing van de gender mainstreaming strategie. Het Instituut heeft in dit kader een uitgebreide Handleiding gender mainstreaming in de Belgische federale overheid uitgewerkt waarop de ambtenaren van de federale diensten, de leden van de beleidscellen en de federale mandatarissen zich kunnen inspireren. U vindt er ook uitleg over de gendertest en de gendernota die verplicht zijn door de wet gender mainstreaming en over gender budgeting.

De volledige lijst publicaties van het IGVM met betrekking tot gender mainstreaming.

Relevante beleidsdocumenten

Geweld

Het Nationaal Actieplan ter bestrijding van alle vormen van gendergerelateerd geweld 2015-2019

Eind 2015 boekten we vooruitgang op het vlak van de strijd tegen geweld: op 3 december keurde de plenaire zitting van de Kamer het Verdrag van Istanbul goed, de laatste stap voor de ratificatie door België van dit  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. Op 14 maart 2016 maakte België die ratificatie officieel bekend, op 1 juli 2016 werd dit verdrag van kracht in ons land.

Gender mainstreaming

Federaal plan met betrekking tot de uitvoering van gender mainstreaming (2015-2019)

Op 14 juli 2015 keurde de ministerraad het Federaal plan gender mainstreaming (2015-2019) goed.  De integratie van de genderdimensie in een overheidsbeleidslijn verloopt in principe in vier fases: 1. Analyseren van de naar geslacht uitgesplitste doelgroepen van de beleidslijnen. 2. Identificeren van de verschillen die bestaan tussen de respectieve situaties van vrouwen en mannen. 3. Bepalen in welke mate deze verschillen problematisch zijn. 4. Opstellen van beleidslijnen die rekening houden met de resultaten van de uitgevoerde genderanalyse en die eventuele ongelijkheden vermijden of corrigeren.

Het Tussentijds verslag over het federaal plan 'gender mainstreaming' 2014-2016 bespreekt het beleid, gevoerd in overeenstemming met de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgevonden..

Het Verslag op het eind van de legislatuur over het beleid dat werd gevoerd overeenkomstig de doelstellingen van de vierde Wereldvrouwenconferentie die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad . Dit verslag betreft de periode 2014-2018.

Gelijke kansen

De algemene beleidsnota gelijke kansen 2014-2019 van 2 december 2014 ziet 5 aandachtspunten voor het federaal gelijkekansenbeleid: gendergerelateerd geweld, gendermainstreaming, gendergelijkheid op de arbeidsmarkt, Beijing +20 en de instrumenten in de strijd tegen discriminatie.

De algemene beleidsnota gelijke kansen gelijke kansen 2017


Vrouwen, vrede en veiligheid

Het Tweede Nationaal Actieplan inzake Vrouwen, Vrede en Veiligheid 2013-2016 (VN-Resolutie 1325) en het Derde Nationaal Actieplan ‘Vrouwen, Vrede, Veiligheid 2017-2021