Commissie Status van de Vrouw
De Verenigde Naties hebben een lange geschiedenis van voortrekker voor mensenrechten en vrouwenrechten. Reeds in 1946 werd onder impuls van Eleanor Roosevelt de Commissie Status van de Vrouw (CSW) opgericht om gelijke mensenrechten en vrijheden van vrouwen te bevorderen.
VN Vrouwenverdrag
In 1979 aanvaarden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het zogenaamde vrouwenrechtenverdrag werd van kracht in 1981. Het verdrag omschrijft het begrip discriminatie en geeft artikelsgewijs aan welke discriminerende praktijken en wetten opgeheven moeten worden. Het gaat hierbij zowel over discriminaties m.b.t. het openbare domein als inzake het privéleven van vrouwen.
Vrouwen, gender en klimaat
De VN Commissie Status van de Vrouw komt in maart 2022 bijeen om afspraken te maken over de klimaatcrisis vanuit het perspectief van rechten van vrouwen en van gendergelijkheid. Lees hier de bijdrage en aanbevelingen van de Vrouwenraad.
Geen activiteiten