Abortus
Het recht op zwangerschapsonderbreking, zoals vastgelegd in de abortuswet van 3 april 1990, is voor de Vrouwenraad een onomkeerbaar verworven recht voor iedere vrouw. Maar volgens ons is er nood aan bijsturing.
Naam van het kind
De Vrouwenraad is in 1996 beginnen lobbyen voor een wetswijziging van de naamgeving. Wij pleitten er toen voor dat de ouders binnen een bepaalde termijn na de geboorte een bewuste keuze moesten maken en de familienaam van één van beiden aan hun kind moeten geven. In 2011 hebben we ons standpunt aangepast en kozen we voor de dubbele naam met vrije keuze inzake de volgorde.
Prenatale rechtsbescherming 2021
Vanuit de vaststelling dat een ongeboren kind soms ernstig gevaar kan lopen is er in de Kamer een wetsvoorstel (2020) over prenatale rechtsbescherming ingediend, niet om het ongeboren kind rechtspersoonlijkheid toe te kennen, wel om bepaalde tussenkomsten ten aanzien van de moeder mogelijk te maken.
Prostitutie
Prostitutie is nauw verbonden met vrouwen- en mensenhandel en met de seksindustrie. Ook na de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie in Peking in 1995 worden nog meer vrouwen en kinderen verhandeld dan voorheen en bloeit de seksindustrie als nooit tevoren. Het gebruik van internetsites als handelsruimte neemt toe. Tijd om prostitutie vanuit een nieuw perspectief te bekijken! Onderzoek in landen waar prostitutie als beroep gelegaliseerd werd, zoals in Nederland, toont negatieve effecten voor de vrouwen en meisjes in kwestie.
Schaduwrapport "Het VN-verdrag voor vrouwenrechten en België "
Om de vier jaar moet de regering van elke lidstaat die partij is bij dit Verdrag een landenrapport indienen over de maatregelen die genomen werden voor de uitvoering van de artikels in het Verdrag. NGO’s kunnen schaduwrapporten indienen. De Vrouwenraad diende samen met de Conseil des Femmes francophones de Belgique in 2014 en 2019 een schaduwrapport in bij het CEDAW comité.
VN Vrouwenverdrag
In 1979 aanvaarden de Verenigde Naties het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen. Het zogenaamde vrouwenrechtenverdrag werd van kracht in 1981. Het verdrag omschrijft het begrip discriminatie en geeft artikelsgewijs aan welke discriminerende praktijken en wetten opgeheven moeten worden. Het gaat hierbij zowel over discriminaties m.b.t. het openbare domein als inzake het privéleven van vrouwen.
Vrouwenrechten zijn mensenrechten
In 1993 organiseerden de Verenigde Naties een wereldconferentie over mensenrechten in Wenen . Gelijke rechten en vrijheden voor vrouwen was een van de belangrijke punten op de agenda. Een strijdpunt dat de vrouwenrechtenbeweging er verdedigde met de slogan ‘Vrouwenrechten zijn mensenrechten. Mensenrechten zijn vrouwenrechten’. Maar wat betekent deze slogan?
Geen activiteiten