Evenwichtige vertegenwoordiging vrouwen en mannen in topfuncties en besluitvormingsorganen
Het ‘glazen plafond’ beeldt uit dat vrouwen veel minder dan mannen kunnen opklimmen naar topfuncties in privé-ondernemingen, bij de overheid en in allerhande adviesorganen.
Gelijkekansen
Onder druk van de vrouwenbeweging waarbij ook de Vrouwenraad een actieve rol speelde kunnen we ‘gelijke kansen’ in ons land (en ook internationaal) vandaag als een bevoegdeid beschouwen die op elk beleidsniveau aan de orde is: federaal, regionaal, provinciaal, steden en gemeenten.
Vrouwenraadgenderwetswijzer Grondwet
Het gelijkheidsbeginsel is een algemeen principe dat iedere burger (wettelijk) gelijke rechten en een gelijke behandeling in gelijke gevallen toekent. Dit mensenrecht komen we tegen in heel wat internationale verdragen, het is ook in de Belgische Grondwet verankerd en het wordt gewaarborgd door het Grondwettelijk Hof.
Geen activiteiten