Toolkit: Hoe een buddywerking starten met vrouwelijke vluchtelingen
Deze toolkit is tot stand gekomen vanuit de praktijk. De informatie, opgedane kennis en ervaringen van medewerksters, vrijwilligsters en ervaringsdeskundigen tijdens de buddywerking vinden hun weg naar de praktijk. Al deze kennis willen we vasthouden en doorgeven. De ervaring leert dat twee zaken belangrijk zijn om over te gaan tot actie: kennis en motivatie.
Vrouwen, asiel en empowerment
Dagelijks vluchten mensen voor oorlog, geweld, racisme, seksisme…. Mannen, vrouwen en kinderen komen hier terecht in opvangcentra en wachten op de uitkomst van hun asielprocedure. Ongeveer één derde van de asielaanvragen komt van vrouwen. Zij vragen bescherming om dezelfde redenen als mannen maar er is ook een steeds groter wordende groep die om specifieke gendergebonden redenen asiel vraagt. Omdat zij omwille van hun positie in de samenleving vervolgd worden - gewoon omdat ze vrouw zijn - en te maken krijgen met specifieke vormen van geweld (genitale verminking, verkrachting, eerwraak…).
Geen activiteiten